Podilskiy Energoconsulting

Substation 330 kV “Khmelnytska”

Reconstruction of the substation 330 kV “Khmelnytska”.


Substation 330 kV “Khmelnytska”

Reconstruction of the substation 330 kV “Khmelnytska”.